BUDYNEK, BUDOWLA, OBIEKT BUDOWLANY A OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

BUDYNEK, BUDOWLA, OBIEKT BUDOWLANY A OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Prawo budowlane to dla wielu coś, czego do końca życia nie będą mogli w stanie pojąć. Zawiłość i nie zrozumiałość przepisów prawa budowlanego sprawia, że częściej sięga się po pomoc specjalistów w tej dziedzinie. Wiele pojęć, z którymi ma się do czynienia w prawie budowlanym brzmi praktycznie tak samo, a co się okazuje- oznaczają całkiem co innego.

I tak natrafiamy w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane na pojęcia: budynek, budowla, obiekt budowlany czy obiekt małej architektury. Pan Kowalski rzekłby, że jest to z pewnością jedno i to samo, albo coś bardzo podobnego. A jednak! Różnice są i to nie takie małe.

Definicję „budynku” odnaleźć można w art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na gruncie której jest to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Patrząc na powyższą definicję można uznać, iż budynkiem jest dom- ma bowiem fundamenty i oczywiście dach.

W prawie budowlanym spotykamy się również z pojęciem budynek mieszkalny jednorodzinny, który w rozumieniu wspomnianej ustawy to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Zatem, nasz dom z pewnością jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Co więcej, pojęcie to pojawia się również w Kodeksie cywilnym, a mianowicie w art. 46. § 1., który brzmi: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Powyższe więc oznacza, iż na gruncie przepisów prawa budynek może stanowić nieruchość, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W prawie budowlanym ustalenie trwałego połączenia z gruntem ma istotne znaczenie, a to przede wszystkim w kwestii obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę- to cecha przyporządkowana wyłącznie budynkowi. Podsumowując- jeżeli obiekt nie ma fundamentów lub nie jest trwale z gruntem związany to nie jest budynkiem, ale może być np. budowlą.

I tu spotykamy się z kolejnym pojęciem- „budowla”. W rozumieniu ustawy Prawo budowlane „budowla” oznacza każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakże części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny iurządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. I tu zaczynają się schody. Jeżeli budowla nie jest budynkiem, ani też obiektem małej architektury to więc czym zatem jest?

Przedstawmy więc poktrótce czym jest w takim razie obiekt małej architektury. Artykuł art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego wskazuje, iż jest to niewielki obiekt, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej iutrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Zatem, budowla jest czymś pomiędzy budynkiem- domem jednorodzinnym a obiektem małej architektury- np. posągiem. Znów nie stało się nic jaśniejsze, aniżeli na początku niniejszego wywodu. Można przytoczyć w tym miejscu stanowisko WSA w Kielcach (wyrok WSA w Kielcach z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 172/12), który wskazał, iż cechą różnicującą budynki od budowli lub obiektów małej architektury jest m.in. wydzielenie pewnej przestrzeni przez przegrody budowlane. Funkcjonalnie za takie przegrody należy uznać ściany danego obiektu budowlanego. Przepisy prawa wymagają bowiem, aby przegrody miały charakter budowlany czyli były związane z budowlą, a ponadto muszą wydzielać budynek z przestrzeni – mają zatem spełniać funkcję odgrodzeniową, oddzielającą wnętrze budynku od przestrzeni zewnętrznej. Obiekt budowlany posiadający przegrody budowlane spełniające tylko inne funkcje niż odgrodzeniowe nie może być uznany za budynek. Istotne jest bowiem konstrukcyjne i funkcjonalne przeznaczenie przegród. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 27 stycznia 2009 r.1 przyjął mianowicie, że obiekty budowlane, które nie są trwale związane z gruntem, mogą być na gruncie u.o.p.l. jedynie budowlami.

Przykładem budowli może być zatem: wiadukty, tunele, mosty, lotniska, oczyszczalnie ścieków, kładowiska odpadów, stacje uzdatniania wody.

Mając już wyobrażenie jak wygląda budynek a budowla bez trudu pojmiemy, czym jest więc „obiekt budowlany”. Mianowicie, ilekroć w prawie budowlanym mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Bardziej precyzyjna definicja zawarta jest w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdzie art. 2 pkt 5d stanowi, iż przez obiekt budywolany należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Ciekawostką mogą być dla niektórych kwestie opodatkowania. Podatek od nieruchomości obciąża budynki i budowle. Różnica tkwi jednak w wysokości podatku. W tym miejscu przytoczyć należy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. ( sygn. akt SK 48/15), w którym to Trybunał Konstytucyjny[2] orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 u.o.p.l. (a zatem wskazujący definicję legalną budowli ) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał podkreślił również istnienie obowiązku jasnego formułowania stanowionych przez ustawodawcę regulacji. Przypomnijmy w tym miejscu, że podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku jest ukształtowana odmiennie dla budynku oraz budowli, stąd duża dowolność organów w podejściu do kwestii ich rozróżnienia oraz klasyfikacji nasuwała uzasadnione wątpliwości. W uzasadnieniu wskazano, iź przy uznaniu prawidłowości przeciwnej praktyki doszłoby do ukształtowania rozszerzającej wykładni definicji budowli, powodując zarazem zwężającą wykładnię definicji budynku, co stanowić mogłoby nieakceptowalną ingerencję w treść przepisów ustawowych.

Omijając przepisy podatkowe uznać należy, iż omawiane pojęcia pomimo, iż w samym brzmieniu mogą nie różnić się niczym, tak w rozumieniu prawa budowlanego różnią się między sobą kolosalnie. Zatem, nasz dom jednorodzinny jest budynkiem, bo nie jest budowlą, a lotnisko jest budowlą bo nie jest budynkiem. Proste!

Web: http://www.citihaus.pl

E-mail: biuro@citihaus.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s